Algemene voorwaarden

1. PREAMBULE : Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door SOLARSON BVBA in de schoot van haar internet-theewinkel LES THELICES DE SOPHIE, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website LES THELICES DE SOPHIE leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

2 DEFINITIES : Begrippen Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site LES THELICES DE SOPHIE wordt verstaan onder:

2.1. LES THELICES DE SOPHIE: De website van SOLARSON BVBA waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. Het geheel van de domeinnamen (.be, .lu, .fr, .nl,..) en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam LES THELICES DE SOPHIE.

2.2. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft via de website LES THELICES DE SOPHIE.

2.3. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen SOLARSON BVBA en de cliënt van de internet-theewinkel LES THELICES DE SOPHIE met betrekking tot de producten die worden aangeboden via LES THELICES DE SOPHIE.

2.4. Product fiche: Geeft de informatie (teksten, foto’s, grafieken, classificatiesysteem per categorie,..) in verband met een product aan dat te koop wordt aangeboden via LES THELICES DE SOPHIE.

2.5. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door SOLARSON BVBA via LES THELICES DE SOPHIE.

2.6. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

 1. Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 1. Voorwerp

SOLARSON BVBA biedt met zijn online-verkoop producten aan die gewoonlijk verkocht worden in theewinkels De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website (artikel 5). De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (artikel 6). LES THELICES DE SOPHIE bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn (artikel 8).

 1. Producten

Enkel de producten waarvoor een ‘product fiche’ is toegevoegd op de site LES THELICES DE SOPHIE kunnen het voorwerp uitmaken van een verkoop.

 1. Bestelling

6.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. LES THELICES DE SOPHIE kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

6.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt LES THELICES DE SOPHIE aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt LES THELICES DE SOPHIE zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal LES THELICES DE SOPHIE via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6.6. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

 1. Levering

7.1.Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt LES THELICES DE SOPHIE zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot drie dagen afhankelijk van de bestemming. Al de gegevens met betrekking tot de vertraging zijn beschikbaar op de website van LES THELICES DE SOPHIE.

7.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van SOLARSON BVBA kan in dat opzicht niet spelen.

7.3. De levering gebeurt door Bpost voor de Benelux en voor Frankrijk. Leveringstarieven en deadlines zijn beschikbaar in de online winkel. Bij laattijdige levering kan de klant geen schadevergoeding eisen van Thélis de Sophie of de vervoerder.

7.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.

7.5. Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum twee passages), wordt het teruggezonden aan LES THELICES DE SOPHIE en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

7.6. De cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

 1. Teruggave

8.1. Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de klant het recht om af te zien van zijn aankoop zonder boete en zonder opgaaf van reden voor non-foodproducten. De klant heeft een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelde producten om deze per pakketpost terug te sturen naar Thélices de Sophie, uitsluitend tegen omruiling of terugbetaling.

Om de terugbetaling of omruiling te verkrijgen, moet de klant op eigen kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) niet onverpakt, niet verzegeld, op welke manier dan ook, in hun originele verpakking retourneren. intact (= beker intact, ...), vergezeld van alle mogelijke accessoires, (zoals en onder andere gebruikershandleidingen en documentatie) op het volgende adres:

Sophie's thélices

Clos des Grenadiers, 10

7300 Bousu

België

Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.

8.2 Indien de producten worden geretourneerd aan Thélices de sophie onder bovengenoemde voorwaarden en termijnen. Les Thélices de sophie verbindt zich ertoe de door de klant betaalde bedragen terug te betalen (met uitzondering van de leveringskosten, de betalingskosten en de kosten voor het opnieuw leggen van in totaal 30% van het bedrag van de bestelling).

8.3. Als de klant zich terugtrekt voor een betaalde bestelling in afwachting van de levering en de niet-ontvangst te wijten is aan het hoofd van de klant, verbindt Les Thélices de sophie zich ertoe de door de klant betaalde bedragen terug te betalen, met uitzondering van de gemaakte leveringskosten, de betalingskosten, de waarde van producten die in de tussentijd vervallen zijn en kosten voor het opnieuw schappen. Het totaal van deze kosten wordt meegedeeld aan de klant die erom vraagt.

 1. Prijs

9.1. De prijs vermeldt op de product data-sheets stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

9.2. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

9.3. LES THELICES DE SOPHIE behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

 1. Betaling

10.1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

10.2 Betaling geschiedt door middel van een offline bankoverschrijving. De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van de bestelling door de koper.

10.3. De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas van kracht wanneer Thélices e sophie de ontvangst van de betaling op de bij de bestelling opgegeven bankrekening heeft geconstateerd. Zolang de betaling niet op de bankrekening van thélices de sophie is binnengekomen, blijven de bestelde artikelen ons exclusieve eigendom tot volledige betaling van de bestelling door de koper.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. LES THELICES DE SOPHIE en SOLARSON BVBA kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

11.2. De aansprakelijkheid van LES THELICES DE SOPHIE en SOLARSON BVBA kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten

11.3. De aansprakelijkheid van LES THELICES DE SOPHIE/SOLARSON BVBA zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel.

11.4. Deze site bevat links naar andere internetsites. Noch LES THELICES DE SOPHIE, noch SOLARSON BVBA kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site LES THELICES DE SOPHIE.

 1. Garantie

12.1. n geen enkel geval kunnen LES THELICES DE SOPHIE of SOLARSON BVBA verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van LES THELICES DE SOPHIE of SOLARSON BVBA is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop. De cliënt kan contact opnemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek ‘contacteer ons’.

 1. Persoonsgegevens

13.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

13.2. LES THELICES DE SOPHIE is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995. Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij LES THELICES DE SOPHIE.

13.3. LES THELICES DE SOPHIE/SOLARSON BVBA verbinden zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

 1. Intellectuele eigendom

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site LES THELICES DE SOPHIE mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van LES THELICES DE SOPHIE/ONEWEB LUX sa. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. LES THELICES DE SOPHIE/ONEWEB LUX sa geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

 1. Toepasselijk recht bij geschillen

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en LES THELICES DE SOPHIE/SOLARSON BVBA zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Leuven bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en LES THELICES DE SOPHIE/SOLARSON BVBA zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Winkelmandje0
Er zijn geen artikelen in de winkelwagen!
Ga door met winkelen
0